backtolist

POWRÓT DO RANKINGU

Logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI W ODNIESIENIU DO DANYCH OSOBOWYCH


Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności ADTHINK w odniesieniu do danych osobowych (zwaną dalej "Polityką"). W ramach wymogu przejrzystości polityka ta została opracowana w taki sposób, aby była zrozumiała i łatwo dostępna w celu przekazania naszych zobowiązań wynikających z europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 (zwanego dalej "PKBR") oraz zmienionej ustawy o ochronie danych. Polityka ochrony danych osobowych jest przeznaczona dla wszystkich osób fizycznych, które mają kontakt z naszą firmą, przy zbieraniu danych o charakterze osobowym, jak również dla każdego, kto chce dowiedzieć się więcej na temat usług i przedsiębiorstw, które nasza firma prowadzi jako administrator lub outsourcer w zakresie reklamy cyfrowej, usług online, pozyskiwania klientów i rozwiązań w zakresie poczty elektronicznej. Jako odmiana tej polityki, różne firmy ADTHINK prawdopodobnie zwrócą uwagę swoich klientów na politykę ochrony danych osobowych, gdy nawiążą z nimi bezpośredni kontakt. Polityka ta jest dostępna za pomocą różnych środków, które są dostępne dla osób fizycznych (strony internetowe, aplikacje lub usługi telefonii komórkowej...).


Ponieważ działalność ADTHINK może prowadzić firmę do przetwarzania danych we współpracy z osobami trzecimi bez bezpośredniego związku z osobami fizycznymi, których dotyczy nasza firma, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nimi w celu uzyskania informacji na temat ich polityki lub przedstawienia im wszelkich wniosków dotyczących przetwarzania danych, które mają wpływ na Państwa firmę.


Część I niniejszego dokumentu przedstawia, jako informacje ogólne, zasady i wymagania PKBR, których ADTHINK zobowiązuje się przestrzegać przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Części II i III określają, odpowiednio, przetwarzanie ściśle wykonywane przez ADTHINK w jasno określonych sytuacjach, jak również prawa osób fizycznych, których nasza firma zobowiązuje się przestrzegać. Część IV określa środki, jakimi dysponują osoby fizyczne w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące polityki ochrony danych osobowych.


Ponieważ polityka ta może ulec zmianie, zapraszamy do regularnego korzystania z niej.


1 - Dane o charakterze osobowym są gromadzone i przetwarzane przez ADTHINK zgodnie z zasadami i wymogami PKBR.

Do celów PKBR dane o charakterze osobowym definiuje się jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub bezpośrednio lub pośrednio możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzanie jest operacjami stosowanymi w odniesieniu do danych, które odpowiadają sytuacjom i celom określonym w części II niniejszej polityki. ADTHINK przetwarza dane w celu realizacji zgodnych z prawem, jednoznacznych i zgodnych z prawem celów i zadań, zgodnie z uczciwymi procesami w celu świadczenia usług na własny rachunek lub na rachunek własny lub swoich rozwiązań i partnerów usługowych klienta.


Uwzględnienie ogólnych wymagań PKBR, w przypadku przetwarzania danych:


Staramy się zbierać i przetwarzać dane w ramach ścisłego zakresu świadczenia danych usług i korzyści, w celach i celach zgodnych z prawem, jednoznacznych i uzasadnionych, zgodnie z uczciwymi procesami, w celu świadczenia usług i korzyści;

czasowa lub trwała awaria sieci komputerowych lub telefonicznych, W przypadku bezpośredniego gromadzenia danych o charakterze osobistym, określamy, czy ich dostarczanie ma charakter regulacyjny lub umowny lub czy wpływa na korzyść usługi lub wynik umowy oraz czy osoba, której to dotyczy, jest zobowiązana do przekazania danych o charakterze osobistym, a także określamy możliwe konsekwencje nieprzekazania danych;

W takim przypadku wskazujemy na istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, ze wskazaniem użytecznych informacji na temat logiki leżącej u jego podstaw, jak również na znaczenie i spodziewane konsekwencje takiego ewentualnego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;

W przypadku zamiaru przeprowadzenia ewentualnego późniejszego przetwarzania danych osobowych w innym celu niż ten, dla którego dane zostały zebrane, informujemy z wyprzedzeniem osoby fizyczne o tym innym celu oraz wszelkie inne informacje niezbędne do jego przejrzystego zrozumienia;

Dane zastrzeżone przekazujemy upoważnionym odbiorcom, w tym autoryzowanym służbom naszej firmy oraz partnerom zaangażowanym w świadczenie usług;

Zobowiązujemy się do zapewnienia przejrzystości przetwarzania z odpowiednimi informacjami od osób fizycznych we wszystkich przypadkach gromadzenia danych, gdy dane są otrzymywane od samych osób fizycznych lub ewentualnie pochodzących od osób trzecich lub technologii;

Zgadzamy się

aby zminimalizować przetwarzanie,

w celu zapewnienia regularnej aktualizacji danych,

zachowanie danych zgodnie z kryteriami określonymi w szczególności w odniesieniu do celu przetwarzania, wymogów umownych lub operacyjnych lub w celu spełnienia naszych obowiązków regulacyjnych, a wszystko to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

zarządzanie relacjami z odbiorcami danych i podwykonawcami za pomocą wszelkich właściwych środków w celu zapewnienia przestrzegania naszych zobowiązań prawnych,

w przypadku ewentualnego transferu danych do kraju znajdującego się poza Unią Europejską, do podjęcia wszelkich możliwych środków, zgodnie z wymogami PKBR, gwarantujących zgodność z przepisami obowiązującymi w Europie,

uświadamianie współpracownikom wymogu ochrony danych osobowych i ich poufności,

zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania i przetwarzania danych,

uwzględnienie wszystkich praw przyznanych osobom fizycznym na mocy obowiązujących przepisów.

W ramach ADTHINK, świadomości zasad i wymogów prawa w zakresie ochrony danych osobowych towarzyszą środki organizacyjno-techniczne, w szczególności począwszy od wzornictwa (poszanowanie prywatności od samego początku) i domyślnie (ochrona prywatności od samego początku) w celu skutecznego stosowania postanowień PKBR, zgodnie ze zobowiązaniami i w celu zapewnienia gwarancji operacyjnych.


2- Przetwarzanie danych osobowych przez ADTHINK stanowi część jasno określonych sytuacji

A- W zakresie zarządzania relacjami handlowymi z klientami i perspektywami

ADTHINK prowadzi zbieranie danych w ramach nawiązywania relacji z klientami i potencjalnymi klientami zainteresowanymi jego działalnością. Jest to cel korporacyjny, który pozwala nam utrzymywać i zarządzać relacjami umownymi oraz utrzymywać kontakt z zainteresowanymi osobami.


W ramach wdrażania różnych serwisów internetowych prezentujących różne działania, ADTHINK może wdrażać formularze zbierania danych w sekcjach kontaktowych, a także pliki cookie lub technologie śledzenia, których celem jest zrozumienie oczekiwań osób odwiedzających serwisy i udoskonalenie oferowanych im treści.


Cookies mogą być ustawiane automatycznie w oprogramowaniu przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane w używanym urządzeniu. Pliki cookie używane w witrynach pokazowych należą do kategorii plików cookie do przeglądania, które umożliwiają przeprowadzenie badań statystycznych. Aby zrozumieć możliwości parametryzacji, użytkownik proszony jest o zapoznanie się z wyjaśnieniami edukacyjnymi zaproponowanymi przez francuski organ nadzorczy, Krajową Komisję Ochrony Danych (la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés): http://www.cnil.fr.


B- W zakresie działalności w zakresie reklamy cyfrowej

ADTHINK prowadzi przetwarzanie danych w zakresie świadczenia usług reklamy cyfrowej na własny rachunek oraz w zakresie usług świadczonych na rzecz reklamodawców i wydawców stron internetowych.


W tym kontekście ADTHINK prowadzi przetwarzanie danych w celu personalizacji, selekcji, rozpowszechniania treści redakcyjnych, aby odpowiadać na zainteresowania użytkowników Internetu zgodnie z celami realizowanymi przez reklamodawców i operatorów stron internetowych. Zbiory informacji o zainteresowaniach są w tym kontekście związane z tymi, które ewentualnie zostały zebrane wcześniej, w celu wybrania i rozpowszechnienia dostosowanych reklam, a następnie oceny ich rozpowszechnienia oraz ich skuteczności. Przetwarzanie danych wskazuje wyświetlane reklamy i ich częstotliwość, aby poznać reakcje osób na wyświetlane reklamy.


C- W zakresie pozyskiwania klientów

ADTHINK prowadzi przetwarzanie danych w kontekście funkcjonowania programów promocyjnych opartych na organizacji konkursów oraz w kontekście tworzenia stron internetowych porównujących produkty i usługi.


D- W zakresie obsługi wysyłania kampanii za pomocą poczty elektronicznej i newsletterów

W zakresie wysyłania kampanii reklamowych za pomocą poczty elektronicznej oraz zarządzania listami mailingowymi ADTHINK oferuje wyspecjalizowaną usługę outsourcingową polegającą na udostępnieniu środków technicznych umożliwiających klientom, pod ich kontrolą, zarządzanie bazami danych adresów e-mail, prowadzenie kampanii reklamowych oraz wykorzystanie wyników przeprowadzonych kampanii ankietowych.


3- ADTHINK uznaje stosowanie praw osób fizycznych wynikających z PKBR zgodnie z wnioskami, o które chcą się ubiegać, i wyraża zgodę na jak najszybsze uwzględnienie wszelkich wniosków.

W tym względzie osoby fizyczne mają do dyspozycji zestaw praw, które mają zastosowanie w poszczególnych przypadkach, z uwzględnieniem okoliczności przetwarzania danych i ich związku z ADTHINK. Prawa te są następujące:


Prawo do przekazywania informacji, gdy dane osobowe są zbierane w sposób bezpośredni lub pośredni;

Prawo dostępu, umożliwiające osobom fizycznym uzyskanie od administratora danych potwierdzenia, że dane o charakterze osobowym ich dotyczące są lub nie są przetwarzane oraz, w przypadku gdy jest to dostęp do takich danych o charakterze osobowym;

Prawo do poprawienia i usunięcia danych osobowych, umożliwiające osobom fizycznym uzyskanie w najkrótszym możliwym terminie korekty danych o charakterze osobowym, które są niedokładne, oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, prawo do uzupełnienia danych, w tym złożenia oświadczenia uzupełniającego, jak również prawo do usunięcia, umożliwiające jak najszybsze usunięcie danych o charakterze osobowym, jeżeli spełnione są pewne przesłanki;

Prawo do ograniczenia przetwarzania przez pewien okres czasu, gdy zastosowanie mają pewne elementy, takie jak ewentualne podważenie dokładności danych o charakterze osobowym, niezgodne z prawem przetwarzanie, któremu sprzeciwia się osoba, lub w przypadku potrzeby przetwarzania danych osoby, której to dotyczy, w celu ustalenia, wykonania lub obrony praw w sądzie, lub w przypadku sprawdzenia, czy możliwe jest przewaga uzasadnionych podstaw, do których dąży administrator danych nad powodami osoby, której to dotyczy;

Prawo sprzeciwu, w pewnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku ewentualnego zautomatyzowanego podejmowania indywidualnych decyzji w oparciu o szczególną sytuację danej osoby;

Prawo do tego, by nie być przedmiotem przetwarzania do celów poszukiwawczych.

4- Jak wykonywać swoje prawa z ADTHINK? Jak skontaktować się z nami w sprawie naszej polityki ochrony danych osobowych?

ADTHINK wyraża zgodę na zbadanie wszelkich wniosków o ułatwienie korzystania z praw uznanych przez PKBR. Odpowiedzi będą udzielane w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny, w sposób jasny i prosty.


Ponadto informacje mogą być przekazane Państwu na piśmie lub w inny sposób, w tym drogą elektroniczną, jeżeli jest to właściwe lub jeżeli Państwa wniosek został złożony w tym formularzu.


Na Państwa prośbę informacje mogą być przekazywane ustnie, pod warunkiem że Państwa tożsamość zostanie wykazana w inny sposób.


Prośby dotyczące Państwa praw i/lub przetwarzania, które wykonujemy, stosowania PKBR, ustawy o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami, lub stosowania niniejszej polityki, jak również wszelkie pytania dotyczące danych osobowych mogą być kierowane, według Państwa wyboru w formie pisemnej lub ustnej, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych, abyśmy mogli jak najszybciej odpowiedzieć:


Za pośrednictwem maila na adres :


Adthink.com

SA Service Protection des Données personnelles SA Service Protection des Données personnelles

79 Rue Francois Mermet, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, Francja

[email protected]


W celu upewnienia się co do swojej tożsamości może być wymagane przedstawienie informacji lub dokumentów potwierdzających.

Copyright 2022©topowe-strony-randkowe.pl