backtolist

POWRÓT DO RANKINGU

Logo

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA


WSTĘP

Strona internetowa dostępna pod adresem URL https://www.top5meilleurssitesderencontre.fr (zwana dalej "Stroną", "usługą" lub " 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH") jest publikowana przez firmę ADTHINK MEDIA, znajdującą się pod adresem 79 Rue Francois Mermet, w Tassin, we Francji.


Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią umowę wiążącą  5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH dla każdego Użytkownika rejestrującego się w serwisie; mają one pierwszeństwo przed wszystkimi innymi warunkami.


Artykuł 1 - Definicje

Terminy zdefiniowane poniżej będą miały następujące znaczenie w ramach niniejszych ogólnych warunków:


"Formularze "oznaczają zorganizowany zestaw pytań stanowiących warunek konieczny do porównania ofert firm ubezpieczeniowych według stron internetowych i ich klasyfikacji;;


« Użytkownik " : osoba przeglądająca stronę i/lub korzystająca z usługi.


Artykuł 2 - Akceptacja5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH Ogólne warunki korzystania z serwisu

Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Stronę wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania niniejszych ogólnych warunków. Niniejsze warunki sprzedaży są podatne na modyfikacje w dowolnym momencie i wiążące dla Użytkownika, dlatego też zaleca się ich regularne sprawdzanie. Użytkownik potwierdza otrzymanie od ADTHINK MEDIA wszystkich niezbędnych informacji dotyczących proponowanych usług i zgadza się, bez zastrzeżeń, na niniejsze warunki ogólne.


Użytkownik przyjmuje to do wiadomości:


po zapoznaniu się z warunkami, na jakich działa 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH, w tym poprzez niniejsze ogólne warunki użytkowania, oraz po ich zrozumieniu,

posiadanie zdolności prawnej do zawarcia umowy; ;

po upewnieniu się, że spełnił niezbędne warunki techniczne, które deklaruje spełniać,

wyraża zgodę na korzystanie z 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami użytkowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że akceptacja niniejszych warunków nie wymaga ich podpisania oraz że jakiekolwiek korzystanie z Serwisu oznacza pełną i nieograniczoną akceptację niniejszych Ogólnych warunków użytkowania.


Artykuł 3 - Cel usługi

5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH oferuje internautom serwis informacyjny dotyczący stawek i usług oferowanych przez główne serwisy randkowe (zwane dalej "serwisami randkowymi") i umożliwia im porównywanie ich według kryteriów wyszukiwania, które każdy z Użytkowników określa odpowiadając na przesłane kwestionariusze lub po prostu generując wykres porównawczy w jednym kliknięciu lub więcej.


Artykuł 4 - Korzystanie z serwisu

W przypadku prostego lub szczegółowego formularza, wymagane informacje są obowiązkowe i niezbędne dla witryny 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH, aby zaoferować najbardziej odpowiednie oferty. W związku z tym użytkownik wyraża zgodę na wypełnienie formularza poprzez podanie dokładnych i pełnych informacji.


Pominięcie informacji i/lub wprowadzenie nieprawdziwych informacji w formularzach może skutkować nieważnością ofert zamieszczonych na stronie internetowej: oferty są składane przez serwisy randkowe na podstawie informacji podanych przez Użytkownika, w związku z czym, jeśli informacje te są niedokładne, wyświetlana oferta nie będzie już ważna lub istotna dla Użytkownika;


5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, niezależnie od jej charakteru, za konsekwencje związane z pominięciem i/lub niedokładnością informacji podanych przez Użytkownika, które Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.


Oferty są prezentowane na Stronie w oparciu o informacje dostarczone przez Strony Randek i ich partnerów w momencie publikacji. Pomimo wszelkich starań, jakie podejmujemy w zakresie gromadzenia i aktualizacji prezentowanych danych, informacje i wyniki prezentowane w Serwisie mogą zawierać błędy, które w żaden sposób nie pociągają za sobą odpowiedzialności Wydawcy.


Artykuł 5 - Związek Serwisu z przywoływanymi serwisami randkowymi

Strony randkowe oferujące produkty i usługi dostępne poprzez 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH to firmy niezależne od 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH. Fakt, że Serwis publikuje te produkty i usługi, sam w sobie nie stanowi rekomendacji zakupu jakichkolwiek towarów i usług.


Relacje biznesowe Użytkownika z tymi serwisami randkowymi lub jego udział w organizowanych przez nie promocjach, w tym płatność za usługi, lub jakiekolwiek inne warunki, gwarancje lub oświadczenia w związku z takimi transakcjami, są dokonywane bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a serwisem randkowym oferującym te usługi, przy czym 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie tych usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponieważ 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie kontroluje stron internetowych tych serwisów randkowych, 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie może ponosić żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści, reklam, produktów, usług dostępnych na lub z witryn internetowych tych serwisów randkowych, jak również gromadzenia, rozpowszechniania lub jakiegokolwiek wykorzystania danych osobowych zebranych przez te serwisy randkowe.


W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z tego stosunku lub szerzej z obecności reklamodawców w Serwisie.


Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek udowodnione lub domniemane szkody lub straty wynikające lub związane z korzystaniem lub z faktem zaufania do treści, towarów lub usług dostępnych na tych zewnętrznych stronach lub źródłach.


Artykuł 6 - Odpowiedzialność za Usługę

Odpowiedzialność ogólna

Wyniki zwrócone przez 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH zależą od odpowiedzi udzielonych przez Użytkownika na jego wyłączną odpowiedzialność, Serwis nie jest w stanie kontrolować prawdziwości lub dokładności udzielonych odpowiedzi. W przypadku błędnych lub niedokładnych informacji ze strony Użytkownika, całość lub część usługi oferowanej przez wskazany serwis może nie odpowiadać oczekiwaniom Użytkownika.


Jako dostawca techniczny, 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie ma kontroli nad zawartością informacji, w szczególności cennika, przekazywanych przez Strony Randek; w rezultacie, 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie ponosi odpowiedzialności za treści tworzone na Stronie, a oferty oferowane na Stronie nie mogą być w żaden sposób uważane za wiążące dla danej strony. Dlatego też Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładne zapoznanie się z Ogólnymi i specjalnymi warunkami oferowanymi przez odpowiedni serwis randkowy, jak również z Warunkami cenowymi, które są jedynymi wiążącymi dokumentami o wartości umownej w stosunkach z wybranym serwisem randkowym.


5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie może w sposób wyczerpujący odnosić się do wszystkich istniejących serwisów randkowych ani do ich ofert, lecz do ograniczonej liczby ofert. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Serwis nie jest przeznaczony do wyczerpującej prezentacji wszystkich usług randkowych oferowanych na rynku, a jedynie wśród ograniczonej liczby serwisów randkowych. Podobnie, Użytkownik jest informowany, że 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH w żaden sposób nie udziela porad dotyczących wyboru serwisu randkowego: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w każdych okolicznościach pozostaje jedynym sędzią wyboru serwisu i/lub usług powiązanych, które wybierze. 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie ma na celu uwolnienia Użytkownika od prowadzenia własnych badań w celu sformułowania własnego osądu dotyczącego usług i cen wybranego serwisu.


Warunki cenowe serwisów randkowych mogą ulec zmianie, dlatego też 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozbieżności pomiędzy cenami podanymi w Serwisie a cenami faktycznie oferowanymi przez wybrany serwis spotkań.


Strony randkowe, o których mowa w 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie mają żadnych zobowiązań wobec Użytkownika Serwisu: przychylne rozpatrzenie wniosku o otwarcie konta, o kredyt lub o świadczenie usługi leży w gestii Użytkownika Serwisu. Podobnie, 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH, nie mając obowiązku doradzania ani aktywnej roli w wyborze kwalifikujących się członków Stron Randek, w żaden sposób nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie.


Odpowiedzialność techniczna

Połączenie, korzystanie i uczestnictwo w 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH oznacza dla Użytkownika pełną wiedzę i świadomość ograniczeń Internetu w odniesieniu do wszystkich technicznych aspektów przekazywania danych, ochrony przed wirusami i innych ograniczeń Internetu. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, materialne lub niematerialne, wyrządzone uczestnikom, ich sprzętowi komputerowemu i przechowywanym w nim danym, ani za konsekwencje, jakie mogą wyniknąć w odniesieniu do ich działalności osobistej, zawodowej lub handlowej. Podobnie Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy jeden lub więcej Użytkowników nie jest w stanie połączyć się z Serwisem lub nie jest w stanie korzystać z usług z powodu jakichkolwiek usterek technicznych lub problemów związanych w szczególności z przeciążeniem sieci i/lub awarią sprzętu komputerowego Użytkownika.


W aktualnym stanie techniki informatycznej, 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie może być pociągnięty do odpowiedzialności, w szczególności w przypadku (niewyczerpującej listy):


awaria połączeń komputerowych lub sieci związanych z korzystaniem z Internetu,

tymczasową lub trwałą awarię sieci komputerowych lub telefonicznych,

czasową lub trwałą awarię sprzętu komputerowego uczestnika,

czasową lub trwałą awarię oprogramowania uczestnika,

szkody wyrządzone w sprzęcie komputerowym uczestnika,

awarii sieci internetowej prowadzących do awarii w administracji, bezpieczeństwie, integralności lub zarządzaniu usługami oferowanymi na stronie internetowej,

zmiana programu witryny powodująca aktualizację i/lub czasową niedostępność witryny,

jakakolwiek potencjalna utrata danych lub ustawień użytkownika,

konsekwencje i szkody spowodowane przez wirusa komputerowego,

problemy z zalogowaniem się Użytkownika do Serwisu,

zewnętrzne reklamowe adresy URL obecne na stronach witryny,

zawartość różnych stron internetowych połączonych z witryną 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH.

Ponadto, odpowiedzialność 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie może być również zaangażowana w przypadku (niewyczerpującej listy): modyfikacji, zawieszenia, anulowania lub przełożenia bez uprzedzenia lub uzasadnienia z jego strony, jednej lub więcej proponowanych usług na Stronie. W takim przypadku odpowiedzialność 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie może być w żaden sposób zaangażowana, a Użytkownicy nie mogą domagać się jakiegokolwiek odszkodowania.


Linki hipertekstowe mogą odnosić się do stron innych niż Strona 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH. Użytkownik powinien znać warunki tych innych stron, odpowiedzialność Spółki nie może być zaangażowana w przypadku, gdy zawartość tych innych stron narusza obowiązujące przepisy prawne i/lub regulacyjne.


5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH jest uprawniony do przeprowadzania wszelkich czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i zobowiązuje się, o ile to możliwe, do ograniczenia czasu trwania i podjęcia działań w okresie, w którym niedogodności będą najbardziej ograniczone dla Użytkowników. Użytkownik nie może domagać się odszkodowania z tytułu takich operacji.


Artykuł 7 - Gwarancja usługi

5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH zobowiązuje się do wdrożenia rozsądnych środków w celu wypełnienia obowiązków spoczywających na nim zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH odbywa się zatem, w odniesieniu do zobowiązań zawartych w niniejszym dokumencie, wyłącznie w celu dołożenia wszelkich starań w zakresie dostępu do usługi i jej funkcjonowania.


Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zabronione przez prawo, 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, szczególne, wtórne lub przypadkowe szkody.


Artykuł 8 - Gromadzenie danych osobowych

W ramach działalności polegającej na świadczeniu usług porównywania witryn z ofertą usług, 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązujących zasad i uwzględnienie praw przyznanych osobom fizycznym zgodnie z przepisami obowiązującego prawodawstwa dotyczącego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (PKBR) oraz ustawy o ochronie danych z późniejszymi zmianami.


Zebrane informacje podlegają przetwarzaniu danych osobowych przez 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH w ramach korzystania przez Państwa z porównywarki ofert. Użytkownik zostaje poinformowany, że 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH, jako administrator danych, realizuje przetwarzanie danych osobowych w celu analizy wizyt na stronach porównawczych, aby udoskonalić oferowane treści na podstawie analiz statystycznych opartych na nienomiernych danych technicznych. W przypadku zbierania danych osobowych za pomocą kwestionariusza, np. w kontekście kontaktu z naszą firmą, są one przetwarzane w ramach celu, na który zwrócono uwagę użytkownika.


Ponieważ Serwis ma na celu ułatwienie nawigacji Użytkowników i proponowanie ofert porównawczych, które mogą ich zainteresować, pliki cookie są wykorzystywane do ulepszania i personalizacji treści. Użytkownik może sprzeciwić się rejestracji "cookies" poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej.


Zebrane dane są przechowywane przez okres odpowiadający celom każdego zbioru. Dane dotyczące zarządzania aplikacjami osobistymi są przechowywane przez okres niezbędny do zarządzania nimi oraz, w razie potrzeby, przez ewentualny dodatkowy okres w przypadku późniejszego przedłużenia umowy do okresu koniecznego z uwagi na nasze zobowiązania prawne i zachowanie naszych praw, jak również, w razie potrzeby, wysyłanie informacji o naszych ofertach.


Aby poznać swoje prawa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (PKBR), należy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych dostępną na tej stronie lub wejść do polityki dostępnej na stronie internetowej ADTHINK pod adresem http://www.adthink.com - w rubryce Ochrona danych osobowych. Wszelkie prośby dotyczące ochrony danych osobowych, Państwa praw i/lub przetwarzania, które wykonujemy, stosowania PKBR, zmienionej ustawy o ochronie danych osobowych lub stosowania niniejszej polityki, jak również wszelkie pytania związane z danymi osobowymi mogą być kierowane, w formie pisemnej lub ustnej, według Państwa wyboru, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych, abyśmy mogli odpowiedzieć na nie jak najszybciej


Pocztą lub pocztą elektroniczną :


Adthink.com

SA Service Protection des Données personnelles SA Service Protection des Données personnelles

route des acacias 24, 1227 Carouge GE, Szwajcaria

[email protected]


Artykuł 9 - Własność intelektualna

Cechy wyróżniające firmę ADTHINK MEDIA i jej partnerów, takie jak nazwy domen, znaki towarowe, nazwy, a także logo pojawiające się na stronie są chronione przez Kodeks Własności Intelektualnej.


Zawartość strony 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH, ogólna struktura, jak również kody źródłowe i obiekty, teksty, obrazy i ogólnie wszystkie inne elementy tworzące stronę są wyłączną własnością firmy ADTHINK MEDIA lub osób trzecich, które udzieliły jej licencji. To samo dotyczy baz danych tworzących usługę: są one chronione przez artykuły Kodeksu własności intelektualnej.


Powielanie, ujawnianie, wykorzystywanie, modyfikowanie lub jakakolwiek inna forma nieautoryzowanego i/lub bezprawnego wykorzystywania, bezpośrednio lub pośrednio, za pomocą podobnego lub innego nośnika, elementów wymienionych powyżej, będzie wiązało się z udziałem firmy w odpowiednich działaniach prawnych ze strony ADTHINK MEDIA lub zainteresowanych osób trzecich przeciwko sprawcy (sprawcom).


Artykuł 10 - Dowody rozstrzygające

Użytkownik i 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH uzgodnili, że tylko dane zapisane w systemach komputerowych 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH stanowią rozstrzygający dowód co do elementów kontaktu i informacji wynikających z przetwarzania komputerowego związanego z usługą.


W związku z tym wyraźnie uzgodniono, że 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH będzie mógł polegać, w szczególności w przypadku sporu lub sporu, na tych elementach dla celów udowodnienia jakiegokolwiek działania, faktu lub zaniechania w celu dochodzenia swoich praw w sądzie. Te różne elementy stanowią dopuszczalny, ważny i podlegający zaskarżeniu dowód między stronami, niezależnie od ich formy lub sposobu przedstawienia. W przypadku konfliktu pomiędzy danymi znajdującymi się w posiadaniu 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH a jakimkolwiek innym dokumentem, wyraźnie uzgodniono, że dane te będą wiążące dla stron.


Artykuł 11 - Przepisy ogólne

5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH zastrzega sobie prawo do przeniesienia niniejszych warunków na każdą spółkę z grupy, do której należy, albo na każdą spółkę kontrolującą lub kontrolowaną przez nią.


Fakt, że 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH nie mógł wymagać zastosowania którejkolwiek z klauzul niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, czy to na stałe, czy też tymczasowo, nie może być uważany za zrzeczenie się przez nią prawa do powoływania się na nie.


Artykuł 12 - Prawo właściwe i właściwość sądów

5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH, strona i niniejsze ogólne warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporu, strony dołożą wszelkich starań, aby w pierwszej kolejności znaleźć polubowne rozwiązanie. W przypadku braku polubownego porozumienia między wymienionymi stronami, jedynie sądy miejsca siedziby statutowej 5 NAJLEPSZYCH PORTALI RANDKOWYCH będą sądami właściwymi miejscowo, bez żadnych wyjątków.

Copyright 2022©topowe-strony-randkowe.pl